Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

1952 b694
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakaskowata kaskowata
7127 5919 500
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
5405 2246
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianonchalance nonchalance

December 23 2017

0002 b47b
Reposted fromnyaako nyaako vianezavisan nezavisan
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

December 16 2017

Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)

December 03 2017

4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo vialetmego letmego
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 via100suns 100suns

December 02 2017

Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viagdziejestola gdziejestola
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viagdziejestola gdziejestola
2526 4aa6 500
by

Backlight
Reposted fromEmisja Emisja vialeksandra leksandra

November 29 2017

7013 40ef 500
Reposted fromPoranny Poranny viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl