Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viajasnaa jasnaa
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viawrazliwa wrazliwa
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife viawrazliwa wrazliwa
4681 06a3
8052 c345 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajasnaa jasnaa
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viajasnaa jasnaa
Reposted frommayamar mayamar viawrazliwa wrazliwa
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viajasnaa jasnaa
9316 319e
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viajasnaa jasnaa
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauciekam uciekam
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viauciekam uciekam
2072 4b1c
Reposted fromdusielecc dusielecc viauciekam uciekam

February 18 2017

6074 5e13
Reposted fromlaters laters viauciekam uciekam
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauciekam uciekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl